Dây Luồng

Dây Luồng

Dây Luồng

Dây luồn bấm đầu keo - đầu kim loại - đầu ABS